ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์
โรงเรียนจึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม พร้อมกัน ตามวันเวลา ดังนี้
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้พบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกฎระเบียบของโรงเรียน ขอบข่ายงานของ 4 กลุ่มงาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Read more

กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ร่วมกับส่วนราชการอำเภอวังวิเศษ และโรงเรียนบ้านต้นปรง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งมากขึ้น

Read more

สรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินงานตามขั้นตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

การพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยการนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เตอร์ปาลา บาตัส ประเทศมาเลเซีย ในการพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือในโอกาสต่อไป

Read more

กิจกรรมมหกรรมนวัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมมหกรรมนวัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom One Moral Project) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study)

Read more

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

Read more