สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 74 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้
🥇36 เหรียญทอง
🥈25 เหรียญเงิน
🥉4 เหรียญทองแดง
🎗เข้าร่วม 9 รายการ
🎉🎉ชนะเลิศ แข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล 7 รายการ👏🏻👏🏻👏🏻
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8 รายการ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 13 รายการ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูทุกคน
และขอขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละจนประสบความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และพบครูที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียน

Read more

คัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

Read more

อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 11 และ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีพระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

ร่วมกิจกรรม “เรารักษ์โลก โลกรักเรา” ตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ ภาคใต้ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริบูรณาการร่วมกับสายวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการอบรมแก่สาธารณะให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความรู้เพื่อนำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

Read more

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักเรียนทุกห้องมีส่วนร่วมในการจัดทำกระทงเข้าประกวด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

Read more