การประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤ

Read more

การอบรมโครงการโรงเรียนนำร่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นชั้นเรียนสืบเสาะด้วย CLASSWIZ”

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจ

Read more

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับชมเชย ผลงาน นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model 

โรงเรียนรัษฎานุประดิ

Read more