ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model”

19 กรกฎาคม 2565 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการและคณะทำงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Read more

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จากการประกดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

Read more

การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7 กรกฎาคม 2565 รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Read more

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (The new Taxonomy Education Objectives) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน รับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยครูวิลาสินี สุขทอง ครูหัถยา อินอนันต์ และครูภัทราวดี แซ่ตัน

Read more

มอบเกียรติบัตรการตั้งชื่อหอประชุม “ม่วงมณีรัตน์”

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ผลโหวตสูงสุด) ในการตั้งชื่อหอประชุมของโรงเรียน ชื่อ “หอประชุมม่วงมณีรัตน์” โดย นางสาวปาณิสา ชูเกิด นักเรียนชั้น ม.4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Read more

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

Read more