ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220 โทรศัพท์ 075 – 296030  โทรสาร 075 – 269040  website  http://www.ratsadanu.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ตง 122 (24704) ประกาศจัดตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2529 และเปิดทำการเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย/หญิง  รวม  90  คน  จำนวน 2 ห้องเรียน  โดยมี นายสมพงศ์  พิทยาภา เป็นผู้บริหารคนแรก  ปัจจุบันมี  นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

แชทกับโรงเรียน