กิจกรรม “สร้างสรรค์ ปันสุข ให้น้อง”

นเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ ปันสุข ให้น้อง” โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านในปง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และ นายวินิต คงหน่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และตัวแทนครูโรงเรียนบ้านในปงเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรม “สร้างสรรค์ ปันสุข ให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านในปง บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

แชทกับโรงเรียน