เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการสอบเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการสอบฯ

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการสอบฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบ นำโดยพระครูปลัดเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) ประธานสนามสอบ และนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประธานกรรมการอำนวยการจัดสอบ

แชทกับโรงเรียน