รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง (Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม

แชทกับโรงเรียน