กิจกรรมค่ายพัฒนาอ่านเขียน เรียนภาษา คิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอ่านเขียน เรียนภาษา คิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะการคิดคำนวณให้แก่นักเรียนกลุ่มคัดกรอง และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคณิตศาสตร์ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1lccx9s-TtPJSSsMXUeBFehBVPal6jrPD?fbclid=IwAR3RfuRiWF8P8coXhKMfx2gzE_WfRtH8b_4IfLjsDZVDsrQtS9MmOI8Iq_I

แชทกับโรงเรียน