รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ผู้วิจัย            นางกรรฐิรัชฎ์  กิ้มจ้อง
สถาบัน         โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีที่วิจัย           2566

แชทกับโรงเรียน