การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

        

ชื่อเรื่อง       :  การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์      
ผู้วิจัย         :  นางทิพวรรณ  อังสกุล
ปีการศึกษา  :  2566

         

แชทกับโรงเรียน