การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส31103) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ผู้ศึกษา นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการ
โรงเรียน รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ปีการศึกษา 2566

แชทกับโรงเรียน