การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องสัทอักษร(การออกเสียงและการผันเสียงวรรณยุกต์) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องสัทอักษร(การออกเสียงและการผันเสียงวรรณยุกต์) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ผู้วิจัย  นภาพร  วิทยพันธ์
ปีที่ทำการวิจัย  2566

แชทกับโรงเรียน