การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีสอนแบบ SQ6R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่องวิจัย             การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีสอนแบบ SQ6R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ผู้วิจัย                       นายอุดมชัย  ไพศรี
สถานที่ศึกษา          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีการศึกษา              2566

แชทกับโรงเรียน