ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และพบครูที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียน

Read more

คัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

Read more

อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 11 และ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีพระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

ร่วมกิจกรรม “เรารักษ์โลก โลกรักเรา” ตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ ภาคใต้ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริบูรณาการร่วมกับสายวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการอบรมแก่สาธารณะให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความรู้เพื่อนำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

Read more

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักเรียนทุกห้องมีส่วนร่วมในการจัดทำกระทงเข้าประกวด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

Read more

แสดงความยินดีกับนายโสภณ เพชรสุทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับนายโสภณ เพชรสุทธิ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ในโอกาส ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ในโอกาส ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 แผนปฎิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 และแผนปฎิบัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more