ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

Read more