กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้พบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกฎระเบียบของโรงเรียน ขอบข่ายงานของ 4 กลุ่มงาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Read more

สรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินงานตามขั้นตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

การพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยการนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เตอร์ปาลา บาตัส ประเทศมาเลเซีย ในการพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือในโอกาสต่อไป

Read more

กิจกรรมมหกรรมนวัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมมหกรรมนวัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom One Moral Project) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study)

Read more

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนจีน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ร้องเพลงจีน และการประกวด Miss Chinese

Read more

อบรมออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing หัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียน ราคาแพง”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing หัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียน ราคาแพง” โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยจาก Call Center และกลลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่แฝงตัวมาเพื่อจารกรรมข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สิน พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันให้กับเด็ก เยาวชน คุณครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Read more

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

Read more