สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 74 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้
🥇36 เหรียญทอง
🥈25 เหรียญเงิน
🥉4 เหรียญทองแดง
🎗เข้าร่วม 9 รายการ
🎉🎉ชนะเลิศ แข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล 7 รายการ👏🏻👏🏻👏🏻
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8 รายการ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 13 รายการ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูทุกคน
และขอขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละจนประสบความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

Read more

การประกวดโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Only One Earth We Have To…” ค่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EnviTECH CAMP) 2565

นางสาวณัฐณิภัทร วรรณบวร โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ การประกวดโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Only One Earth We Have To…” ค่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EnviTECH CAMP) 2565 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Read more

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น

Read more

รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ รายการ TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ รายการ TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ

Read more

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565

สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 (กรีฑามวลชนคนตรัง) ดังนี้
1.ได้ 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
2.ถ้วยรางวัล ถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย และถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชน

Read more

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จากการประกดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

Read more

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (The new Taxonomy Education Objectives) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more

มอบเกียรติบัตรการตั้งชื่อหอประชุม “ม่วงมณีรัตน์”

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ผลโหวตสูงสุด) ในการตั้งชื่อหอประชุมของโรงเรียน ชื่อ “หอประชุมม่วงมณีรัตน์” โดย นางสาวปาณิสา ชูเกิด นักเรียนชั้น ม.4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Read more

 รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น

นายประดิษฐ์ สุขเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Read more