การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นายอนันทชัย ชุมอักษร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีการศึกษา 2564

Read more

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 5 ลักษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีการศึกษา 2564

Read more

บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายงานผลการใช้บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้ศึกษา นางจุฑารัตน์ ใจบุญ

Read more