การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ Obec Content Center รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หน่วยที่ 4 วาดรูปสร้างโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท31102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รา

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2566

ชื่อวิจัย           

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง Reported Speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่องานวิจัย :     ก

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องสัทอักษร(การออกเสียงและการผันเสียงวรรณยุกต์) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผ

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 6 (ท33102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รา

Read more

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รา

Read more

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รา

Read more