ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีหรือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

Read more

 รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น

นายประดิษฐ์ สุขเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Read more

กิจกรรมคัดกรองสารเสพติด

กิจกรรมคัดกรองสารเสพติด 100% ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 # RA BSTOP MODEL ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

Read more