ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์
โรงเรียนจึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม พร้อมกัน ตามวันเวลา ดังนี้
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้พบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกฎระเบียบของโรงเรียน ขอบข่ายงานของ 4 กลุ่มงาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Read more

กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ร่วมกับส่วนราชการอำเภอวังวิเศษ และโรงเรียนบ้านต้นปรง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งมากขึ้น

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

Read more

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2566

Read more

กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ จัดกิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนจีน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ร้องเพลงจีน และการประกวด Miss Chinese

Read more

การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” (ปี่ใน) เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2566

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายธรรมศักดิ์ ศรีขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณัฐมน มณีฉาย ที่คว้าเหรียญทอง อันดับที่ 2 ระดับชาติ
จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” (ปี่ใน) เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more