ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ไม่สามารถเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี และสถานีเพิ่มแรงดันน้ำบางนายชูได้ตามปกติ ส่งผลให้ในพื้นที่ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษทั้งหมด น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

Read more

กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน”

กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน” จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดตรังและ ศพอ.ทรงคุณค่าวัดวังมะปราง(วัดน้ำฉ่า) ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์
>ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีหรือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
>เชิญชวนนักเรียนทุกห้องส่งตัวแทนร่วมประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีจากวัสดุเหลือใช้

Read more

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จากการประกดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

Read more

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (The new Taxonomy Education Objectives) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more

มอบเกียรติบัตรการตั้งชื่อหอประชุม “ม่วงมณีรัตน์”

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ผลโหวตสูงสุด) ในการตั้งชื่อหอประชุมของโรงเรียน ชื่อ “หอประชุมม่วงมณีรัตน์” โดย นางสาวปาณิสา ชูเกิด นักเรียนชั้น ม.4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Read more

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรังและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเครื่องมือ MAR ด้วยกระบวนการโค้ช #ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันที่7 มิถุนายน 2565

Read more