นำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านลูกเสือ

นำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านลูกเสือ เนื่องในการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือ เพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community) ในหัวข้อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยใช้รูปแบบ “3S” ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในรูปแบบ Online

แชทกับโรงเรียน