การอบรม “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่”

แชทกับโรงเรียน