รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่องานวิจัย      รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนตามขั้นตอน GPAS 5 Steps รายวิชาภาษาไทย 2 (ท22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ผู้วิจัย            นางสุภา  ตี้ฮ้อ
สถาบัน         โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีที่วิจัย           2566

แชทกับโรงเรียน