การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ Obec Content Center รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หน่วยที่ 4 วาดรูปสร้างโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง           การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ Obec Content Center  รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หน่วยที่ 4  วาดรูปสร้างโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้ศึกษา       นางจุฑารัตน์ ใจบุญ
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีที่ศึกษา         2566

แชทกับโรงเรียน