การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2566

ชื่อวิจัย                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ
5E ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีการศึกษา 2566  
ชื่อผู้วิจัย                   นายศราวุฒิ  ยอดจิต
ตำแหน่งผู้วิจัย            ครูผู้สอน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีที่ทำการวิจัย             2566

แชทกับโรงเรียน