การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง Reported Speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่องานวิจัย :     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Reported Speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้วิจัย :        นางสาวภัทราวดี แซ่ตัน
ปีการศึกษา :     2566

                  

แชทกับโรงเรียน