การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้วิจัย         นางสาวหัทยา อินอนันต์
ปฏิบัติการสอน   วิชาคณิตศาสตร์ 4 ปีการศึกษา 2566

แชทกับโรงเรียน