การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ผู้วิจัย             สุภัค  ชั้นสกุล

แชทกับโรงเรียน