การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ โดยใช้สื่อประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิจัย        การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ โดยใช้สื่อประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย     ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ์  เหมือนเนียม
ตำแหน่ง      ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

แชทกับโรงเรียน