การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

เรื่อง              การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง
ผู้ศึกษา           นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง
ปีการศึกษา      2566  

แชทกับโรงเรียน