การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 (ค32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 (ค32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้วิจัย นางสาวธิติมา เดชภักดี
สอนวิชา คณิตศาสตร์ 4 ค32104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แชทกับโรงเรียน