การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ6R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่องานวิจัย      “การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ6R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์”
ผู้วิจัย            นางสาวสุภาวดี  ฉิมา
สถาบัน           โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ปีที่วิจัย           2566

แชทกับโรงเรียน