การพัฒนาทักษะการคำนวณทางฟิสิกส์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมมติฐานของพลังค์และทฤษฎีอะตอมของโบร์  วิชาฟิสิกส์ 6  ว33206 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการคำนวณทางฟิสิกส์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมมติฐานของพลังค์และทฤษฎีอะตอมของโบร์  วิชาฟิสิกส์ 6  ว33206 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ผู้รายงาน        นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว
ปีที่ศึกษา         2566

แชทกับโรงเรียน