การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative strategic reading

เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative strategic reading
ผู้วิจัย : นางพิชฎาณัฏฐ มหาชัย
ปีการศึกษา : 2566

แชทกับโรงเรียน