การจัดการเรียนการสอน โดยใช้บอร์ดเกมออนไลน์เรื่อง ทวีปเอเชียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอน โดยใช้บอร์ดเกมออนไลน์เรื่อง ทวีปเอเชียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง
ชื่อผู้วิจัย : นางพิชญา ทองเหมือน
ปีการศึกษา : 2566

แชทกับโรงเรียน