สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์) ณ อาคารเรียนปาริชาติ อำนวยการจัดสอบโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ดำเนินการสอบใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการทดสอบการอ่าน จากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 98.58 จากจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด

แชทกับโรงเรียน