อบรม เรื่อง “จริยธรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดอบรม เรื่อง “จริยธรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” โดยมีนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย นายเด่น นวลปาน นายปิยะวัฒน์ รักราวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม เข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวัตถุประสงค์ ของการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่ส่งเสริมภาวะผู้นำสามารถพัฒนาตนเอง ได้เต็มศักยภาพ

แชทกับโรงเรียน