หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การทำขนมไทยเบื้องต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 11 คน ภายใต้การดูแลของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เข้าร่วมการเรียนหลักสูตรขนมไทยเบื้องต้น ณ ห้องคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่าง ตรัง มีคุณครูพรทิพย์ เลิศประสาน เป็นคุณครูผู้ควบคุมได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ณภัทร วันศุกร์ และ อาจารย์ ณิชาภัทร หนูขวัญ ในการเรียนทำขนมทองม้วน และขนมเปียกปูนกะทิสด

แชทกับโรงเรียน