สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ Paper Pencil และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Digital Testing ของศูนย์สอบ สกร.จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นหัวหน้าสนามสอบและได้รับการนิเทศการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จาก นางนภา จิโรภาส ผอ.สกร.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวพนิดา พุ่มขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

แชทกับโรงเรียน