สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมนายปิยะวัฒน์ รักราวี และตัวแทนครูร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ด้วยดีเสมอมา

แชทกับโรงเรียน