กิจกรรมสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนการศึกษา

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนการศึกษา ร่วมกับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่ บริการ จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 เชิญชวนร่วมการฉลองศาลาปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอ ขอบพระคุณคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

แชทกับโรงเรียน