กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรฤดี ทองส่งโสม ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ได้นำนักเรียนแกนนำTO BE NUMBER ONE โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างองค์ความรู้แก่แกนนำสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่น ๆ ต่อไป

แชทกับโรงเรียน