กิจกรรมการทบทวนเนื้อหาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนเนื้อหาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test: O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาใน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากวิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (วันที่ 1) ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก นางสาวขนิษฐา หลีซี่ ครูโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เป็นวิทยากรในรายวิชาภาษาไทย

แชทกับโรงเรียน