การแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนวน 5 คน เข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม ณ วัดนิโครธาราม จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดตรัง เข้าประกวดระดับภาคสงฆ์

แชทกับโรงเรียน