การประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับเงิน” ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมนายเด่น นวลปาน นายปิยะวัฒน์ รักราวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับเงิน” ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน นำโดย นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 นายอาคม โพลสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ นางวีณา อนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมลริยา ศิลวิศาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รับชมวีดิทัศน์การดำเนินงาน พูดคุยสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1gANco-x7M7-L-ytfKM7JXF3PbKW50UDh?fbclid=IwAR0fGmXFU4NvcWbFnrakgPGku0XN88s0w4WB1BawfGWZyPWrpyeJnRMErrY

แชทกับโรงเรียน