การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ด้วยระบบ Microsoft Team

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้เข้าร่วมประกาศผลการเรียนกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ด้วยระบบ Microsoft Team นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วย นายปิยะวัฒน์ รักราวี และนายเด่น นวลปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ สุขเสน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกชกรณ์ แก้วกำยาน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการด้านการเรียนของนักเรียน และเพื่อลดปัญหาการมีผลการเรียนเป็น 0 ร มส และ มผ โดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

แชทกับโรงเรียน