การประกวดห้องเรียนสีขาว

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนสีขาวตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมให้ห่างไกลจากอบายมุขโดยเฉพาะยาเสพติด

แชทกับโรงเรียน