การประกวดความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

แชทกับโรงเรียน