การประกวดกระทง ประจำปี 2566 

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

แชทกับโรงเรียน