โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 นายปิยะวัฒน์ รักราวี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในการนี้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

แชทกับโรงเรียน