เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ครูทิพวรรณ อังสกุล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Open House RUTS FISH TECH คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แชทกับโรงเรียน