อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและประสบการณ์โดยตรง จากบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงชุดสื่อการเรียนรู้ด้าน Coding เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ พัฒนาแผนการสอนด้าน STEM และส่งเสริมผู้เรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต่อไป ในการนี้โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

แชทกับโรงเรียน