รับทุนการศึกษา โดยกองบุญทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ครั้งที่ 11

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณครูทิพวรรณ อังสกุล นำนางสาวมีนา ลูกแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับทุนการศึกษา โดยกองบุญทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ครั้งที่ 11 ณ วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู

แชทกับโรงเรียน